گواهي شركت در كنگره انجمن ارتودنتيست هاي اروپا ژوئن ٢٠٠٧، برلين، آلمان

گواهي شركت در كنگره انجمن ارتودنتيست هاي اروپا ژوئن ٢٠٠٩،والنسيا، اسپانيا

گواهي شركت در دوره آموزش تهران ايران ISO 9001

گواهي شركت در كنگره انجمن ارتودنتيست هاي اروپا ژوئن ٢٠٠٩،والنسيا، اسپانيا

قدرداني از همكاري در برگزاري امتحان بورد رشته تخصصي ارتودنسي سال ١٣٩٤

قدرداني در اعتلاي رشته ارتودنسي و كمك به برگزاري كنگره جامعه دندانپزشكي ايران سال ١٣٩٨

گواهي شركت در كنگره انجمن ارتودنتيست هاي اروپا ژوئن ٢٠٠١، شهرگنت، بلژيك

هيئت علمي برگزيده دانشگاه علوم پرشكي شهيد بهشتي سال ١٣٨٣

قدرداني به جهت سخنراني در كنگره سالانه انجمن دندانپزشكي ايران سال١٣٧٦

قدرداني به جهت سخنراني در كنگره سالانه انجمن دندانپزشكي ايران سال ١٣٦٩

گواهي شركت در اولين كارگاه آموزش روش تحقيق پيشرفته ارديبهشت ١٣٨٠

لوح تقدير جهت آموزش علمي در ٢١ اُمين كنگره علمي سالانه پروتز دندان آبان ١٣٩١

گواهي شركت در كورس دو روزه straight wite و توين بلاك آپريل ١٩٩٦

قدرداني از زحمات بعنوان دومين دوره هيئت مديره انجمن ارتودنتيست هاي ايران سال ١٣٨٢

قدرداني از سخنراني در كنگره EXCIDA57و اولين كنگره FDI (در منطقه خاورميانه (مي ٢٠١٧

استاد نمونه دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال ١٣٩٦

يادبود استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال ١٣٨٤

قدرداني دانشجويان دندانپزشكي فارغ التحصيل سال ١٣٧٧

گواهي شركت در كنگره انجمن ارتودنتيست هاي اروپا ژوئن ١٩٩٤ شهر گراتز، اتريش

گواهي شركت و سخنراني در كنگره انجمن ارتودنتيست هاي اروپا ژوئن ٢٠٠١، شهر گنت، بلژيك ا

دكتر لادن اسلاميان عضو انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران

تقدير به مناسبت مديريت پانل در سيزدهمين كنگره بين المللي انجمن ارتودنتيست هاي ايران فوريه ٢٠١٧، تهران- ايران

تقدير به مناسبت مديريت پانل در سيزدهمين كنگره بين المللي انجمن ارتودنتيست هاي ايران فوريه ٢٠١٧، تهران- ايران

تقدير اعضاي هيئت علمي گروه ارتودنسي به مناسبت مديريت گروه ارتودنسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

تقدير به مناسبت روز استاد سال ١٣٩٢

يادبود جايزه طرح برتر دانشگاه آذر ١٣٨٢

يادبود جهت تقدير از سخنراني در هفتمين كنگره دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي سال ١٣٩٤

يادبود كنگره EXCIDA57 به مناسبت قدرداني در مشاركت كنگره

تقدير دانش آموختگان دندانپزشكي سال ١٣٨٣

يادبود ١٧ اُمين گردهمايي علمي سالانه و ١٤ اُمين كنگره بين المللي انجمن ارتودنتيست هاي ايران بابت مشاركت در برگزاري كنگره

تقدير بابت سخنراني در هفتمين كنگره واحد دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي شهريور ١٣٩٦

تقدير براي كيب رتبه سوم در سرپرستي پايان نامه دهمين جشنواره دندانپزشكي شهيد احمد هدايت١٣٨٨

تقدير بابت سخنراني در چهاردهمين كنگره انجمن دندانپزشكي كودكان مرداد ١٣٩٤ ، تهران

گواهينامه شركت در برنامه مفاهيم و الزاماتISO 9001:2008 دي ١٣٨٨

گواهي شركت در كورس عملي MIS نوامبر٢٠٠٦

تقدير بخاطر شراكت در برنامه علمي نرم افزار تصويري تشخيصي ارتودانتيك دُلفين فوريه ٢٠٠٦

گواهي شركت در سومين كنگره سردبيران مجلات علمي ناحيه شرق مديترانه ژانويه ٢٠٠٦ شيراز

تقدير براي مديريت پانل در كنگره IADR شاخه ايران دسامبر ٢٠١٦

تقدير براي مديريت پانل در كنگره آي إي دي آر شاخه ايران دسامبر ٢٠١١

تقدير بابت مديريت پانل ششمين گردهمايي IADR شاخه ايران دسامبر ٢٠١١

گذراندن كورس سه روزه سگمنتد آرچ برستون سپتامبر ٢٠٠٠

حكم مديريت گروه ارتودنسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ١٣٨٨

تقدير بابت همكاري با شوراي پژوهشي دانشكده دندانپزشكي١٣٨٥

تقدير بابت شراكت در جلسات تخصصي مرحله اول مديريت و تحول استراتژيك دانشكده دندانپزشكي شهريور١٣٨٣

حكم سردبيري مجله علمي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي خرداد ١٣٨٣

گواهي داوري سه شماره كامل مجله تحقيق در علوم دندانپزشكي جهت كسب مجوز علمي و پژوهشي مجله مذكور آبان ١٣٨٥

استاد برتر گروه ارتودنسي به انتخاب دانشجويان ارديبهشت ١٣٩٣

تقدير براي سخنراني در دهمين كنگره انجمن ارتودنتيست هاي ايران آبان ١٣٩١

گواهي شركت در كورس دو روزه بعد از كنگره انجمن ارتودنتيست هاي اروپا ژوئن ٢٠١٠

طرح برتر دانشگاه آذر ١٣٨٢

گواهي شركت در كارگاه كشوري تدوين اولويت هاي تحقيق در دندانپزشكي آبان١٣٧٧

گواهي شركت در ١٦ اُمين كارگاه متدولوژي تحقيق شهريور ١٣٧٠

تقدير بابت سخنراني علمي در سومين كنگره علمي سالانه پروتز دندان تير١٣٧٣

تقدير بابت ياري به مركز توانبخشي معلولين بچه هاي آسمان

تقدير بابت مشاركت در ششمين گردهمايي آي اي دي آر شاخه ايران دسامبر٢٠٠٦

تقدير بابت سخنراني در هشتمين كنگره بين المللي انجمن ارتودنتيست هاي ايران ١٣٨٩

حكم عضو هيئت علمي تمام وقت مركز تحقيقات ناهنجاري هاي دنداني فكي بهمن ١٣٩٢

حكم عضو كميته تخصصي دندانپزشكي هيئت مميزه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي آذر ١٣٩٢

تقدير بابت سخنراني در كنگره سالانه انجمن دندانپزشكي كودكان ١٣٩٢

گواهي شركت در كارگاه دو روزه ارتودنسي و مديريت جراحي نوزادان دچار شكاف لب و كام اكتبر ٢٠١٤

عضو كميته تخصصي داوري جشنواره شهيد احمد هدايت ١٣٩٢

حكم عضو هيئت تحريريه مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان دي ١٣٩٠

حكم عضو هيئت تحريريه مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان دي ١٣٩٢

تقدير بابت عضويت در هيئت ممتحنه آزمون دانشنامه تخصصي رشته ارتودانتيكس شهريور١٣٩٨

كسب جايزه دوم در ارايه پوستر در گردهمايي سالانه دسامبر ٢٠١٢ IADR

تقدير بابت مديريت پانل هفتمين گردهمايي IADR دسامبر٢٠١٢

حكم به مديريت گروه ارتودنسي خرداد ١٣٩٣